انجمن روماتولوژی ایران- اسلاید های کنگره سالیانه انجمن
اسلاید های کنگره سالیانه انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۹ | 
اسلایدهای سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران
 
IRC 13th دریافت فایل

اسلاید های پنجمین سمینار بزرگداشت دکتر محمد شفیع زاده
     لوپوس       آرتریت روماتوئید
latentLupus How to taper DMARD therapy in RA course
NPSLE RA and infection
predict of lupus flare Rheumatoid Arthritis Pulmonary Complications
REFRACTORY LUPUS NEPHRITIS Small molecules-JAKi
اسلاید های دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران
اسلایدهای روز اول دریافت فایل
اسلاید های روز دوم دریافت فایل
اسلاید های روز سوم دریافت فایل 
اسلاید های یازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران
اسلایدهای روز اول دریافت فایل
اسلاید های روز دوم دریافت فایل
اسلاید های روز سوم دریافت فایل
نشانی مطلب در وبگاه انجمن روماتولوژی ایران:
http://iranianra.ir/find.php?item=1.234.164.fa
برگشت به اصل مطلب